kategorie

Autorzy

Tagi

29 stycznia 2019

Kwalifikowany podpis elektroniczny ze skrótem SHA-1 uznany za nieważny przez Krajową Izbę Odwoławczą

W wyroku z dnia 10 grudnia 2018 r Krajowa Izba Odwoławcza (dalej jako „KIO” lub „Izba”) uznała nieważność kwalifikowanego podpisu elektronicznego złożonego na dokumencie JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) z uwagi na użycie skrótu SHA-1 Jeżeli ta linia orzecznicza

więcej

20 listopada 2018

Dom aukcyjny podmiotem zobowiązanym do wypłaty wynagrodzenia z tytułu droit de suite – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2018 r., I ACa 263/18

W ostatnim czasie stosunkowo duże zainteresowanie, i to nie tylko wśród osób śledzących aktualności związane z prawem autorskim, wzbudziła sprawa Andrzeja Sapkowskiego, domagającego się od spółki CD Projekt wypłacenia mu dodatkowego wynagrodzenia w oparciu o tzw klauzulę bestsellerową Roszczenia

więcej

25 stycznia 2018

Zakaz wykorzystywania wizerunku rzeźby „Dawid” autorstwa Michała Anioła w celach komercyjnych

Wyrok sądu pierwszej instancji we Florencji w sprawie przeciwko organizatorowi wycieczek dla turystów

****

Sąd pierwszej instancji we Florencji wydał 23 listopada 2017 r wyrok, w którym zabronił włoskiemu organizatorowi wycieczek turystycznych posługiwania się wizerunkiem rzeźby Michała Anioła „Dawid”

Jakkolwiek takie rozstrzygnięcie

więcej

5 października 2017

Wyrok Sądu UE w sprawie znaku „NN” (T-333/15) – dowody rzeczywistego używania znaku słownego

Ochrona przyznana słownym znakom towarowym obejmuje zawarte w nich elementy słowne, nie zaś możliwe sposoby ich przedstawienia Znaki słowne podlegają zatem ochronie niezależnie od tego, w jakiej formie graficznej, kolorze czy czcionce są używane na rynku

więcej

4 września 2017

Wystawienie napojów alkoholowych w witrynie sklepu w sposób widoczny dla przechodniów jest zakazaną reklamą i grozi utratą zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W świetle postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości (dalej jako „uwt”)[1] reklama oraz promocja napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, są co do zasady zabronione Dla ustalenia zakresu tego zakazu kluczowe znaczenie ma rozumienie użytych w

więcej

21 marca 2017

Czy zastępcze wykonanie w umowach IT może być realną szansą na ukończenie kontraktu?

W niedawnym wyroku z dnia 18 października 2016 r (sygn akt XXV 429/15), zapadłym w sprawie dotyczącej realizacji umowy IT, SO w Warszawie jednoznacznie potwierdził, że umowa może przewidywać wykonanie zastępcze w razie zwłoki wykonawcy oraz

więcej

24 stycznia 2017

Dyskusyjny charakter umów wdrożeniowych – wnioski z aktualnego orzecznictwa

Ostatnie wyroki sądowe w sprawach dotyczących umów IT pokazują, że ich charakter budzi wiele kontrowersji i nie jest przesądzony Od kwalifikacji prawnej tych umów zależeć będzie to, jakie przepisy znajdą do nich zastosowanie oraz jaka odpowiedzialność przypisana

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi