kategorie

Autorzy

Tagi

18 października 2019

Analiza potrzeb i wymagań w nowym PZP – zbędny formalizm, czy nowy, przydatny instrument?

Dnia 11 września 2019 r Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych[1] (dalej: „Nowe PZP”) Dnia 26 września 2019 r ustawę tę przyjął bez poprawek Senat Obecnie Nowe PZP zostało przekazane prezydentowi do podpisu Planowany termin

więcej

16 października 2019

Co niesie ze sobą nowe Prawo zamówień publicznych

W dniu 14 października 2019 r Prezydent ustawę podpisał nowe Prawo zamówień publicznych, ustawę uchwaloną we wrześniu przez Sejm i Senat Oznacza to, że zakończyły się prace legislacyjne nad zupełnie nową regulacją prawną dotyczącą zamówień publicznych, której planowany termin

więcej

27 września 2019

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych uchwalona

Dnia 11 września 2019 r Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych W dniu 26 września 2019 r ustawę bez poprawek przyjął Senat Treść nowej ustawy jest więc już ostateczna Oczekuje ona jedynie na podpis prezydenta, który ma

więcej

1 marca 2019

Kontrowersje dotyczące ważności oferty zeskanowanej do pliku i podpisanej podpisem elektronicznym – stanowisko w sprawie

W wyroku z dnia 4 stycznia 2019 r w sprawie o sygnaturze KIO 2611/18 Krajowa Izba Odwoławcza (dalej jako „KIO” lub Izba”) uznała, że opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym skan wydrukowanego (papierowego) formularza oferty nie stanowi oryginału oferty,

więcej

29 stycznia 2019

Kwalifikowany podpis elektroniczny ze skrótem SHA-1 uznany za nieważny przez Krajową Izbę Odwoławczą

W wyroku z dnia 10 grudnia 2018 r Krajowa Izba Odwoławcza (dalej jako „KIO” lub „Izba”) uznała nieważność kwalifikowanego podpisu elektronicznego złożonego na dokumencie JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) z uwagi na użycie skrótu SHA-1 Jeżeli ta linia orzecznicza

więcej

10 sierpnia 2018

Aukcja elektroniczna zakończona „remisem” czyli skutki zakończenia aukcji elektronicznej przy takim samym wyniku punktowym dwóch lub więcej ofert w rozumieniu Prawa zamówień publicznych

W artykule przedstawiona zostanie zagadnienie zakończonej „remisem” aukcji elektronicznej, czyli nietypowej sytuacji, w której dwa podmioty zaoferowały taką samą cenę i uzyskały taką samą liczbę punktów W ocenie autora kontrowersje budzi to, czy w takich okolicznościach zamawiający może kontynuować

więcej

10 sierpnia 2018

Który moment najlepszy na self-cleaning?

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Duża nowelizacja PZP”)[1], implementując postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r

więcej

5 stycznia 2018

JEDZ w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

W dniu 22 czerwca 2016 r uchwalono nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa PZP”) implementującą do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE Do ustawy wprowadzono między innymi instytucję Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie

więcej

2 listopada 2017

Będzie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych?

W Urzędzie Zamówień Publicznych trwają prace koncepcyjne nad stworzeniem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych Nie będzie to kolejna nowelizacja lecz nowe – kompleksowe uregulowanie systemowe Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Pani Małgorzata Stręciwilk prowadzi szerokie konsultacje społeczne w tej sprawie

więcej

27 kwietnia 2017

Partnerstwo innowacyjne szansą dla niestandardowych zamówień

W dniu 28 lipca 2016 r weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa” lub „Pzp”), która wprowadziła do Ustawy nowy tryb udzielania zamówienia publicznego – partnerstwo innowacyjne

Partnerstwo innowacyjne jest rozwiązaniem dedykowanym zwłaszcza

więcej

21 lutego 2017

Kodeks zamówień publicznych czy decentralizacja systemu zamówień publicznych w Polsce

W dniu 28 lipca 2016 r weszła w życie największa od lat nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”) Celem nowelizacji było przede wszystkim wdrożenie nowych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych tj 2014/24/UE i 2014/25/UE W trakcie

więcej

22 listopada 2016

Kryteria selekcji w przetargu ograniczonym

Prawo zamówień publicznych w przetargu ograniczonym nakazuje zamawiającemu określić z góry w ogłoszeniu o zamówieniu liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi