kategorie

Autorzy

Tagi

17 lutego 2020

IP Box dla programistów współpracujących w ramach umów B2B

Coraz częściej osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą składają wnioski o wydanie interpretacji podatkowych w sprawie IP Box, a organy podatkowe potwierdzają, że korzystać z tego preferencyjnego rozwiązania mogą także programiści współpracujący z firmami w ramach umów B2B, choć jedynie

więcej

23 grudnia 2019

Operatorzy usług kluczowych w państwach członkowskich UE – uwagi na gruncie sprawozdania Komisji Europejskiej i raportu ENISA

Dyrektywa NIS[1] oraz implementujące ją krajowe regulacje identyfikują operatorów usług kluczowych (OUK) działających w sektorach wskazanych we właściwych przepisach Są to podmioty, które powinny reprezentować wysoki poziom odporności na incydenty cyberbezpieczeństwa ze względu na społeczne

więcej

12 grudnia 2019

ISAC, czyli partnerstwo dla cyberbezpieczeństwa

Centra wymiany i analizy informacji (ISAC, od ang information sharing and analysis centre) to jednostki tworzone w celu wymiany informacji i doświadczeń dotyczących cyberbezpieczeństwa ISAC opierają się z reguły na partnerstwie między podmiotami prywatnymi i publicznymi, przyczyniając się do

więcej

8 października 2019

Inauguracja Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa – relacja z wydarzenia

Dnia 30 września 2019 roku w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie uczestniczyliśmy w inauguracji Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month – ECSM) Tematem przewodnim spotkania była edukacja w świecie nowoczesnych technologii, kompetencje cyfrowe oraz kompetencje przyszłości, a udział

więcej

16 września 2019

Konferencja uzgodnieniowa MC w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa

Przedstawiciele Kancelarii uczestniczyli w dniu 6 września 2019 r w zorganizowanej w Ministerstwie Cyfryzacji konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024 Celem konferencji było omówienie uwag do dokumentu zgłoszonych w

więcej

14 sierpnia 2019

Ulga IP Box – oficjalne objaśnienia Ministerstwa Finansów

Trwający od jesieni ubiegłego roku okres konsultacji Ministerstwo Finansów zwieńczyło w dniu 15 lipca 2019 r, publikując ostateczną wersję objaśnień dotyczących stosowania preferencyjnej 5-procentowej stawki opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box) Szczególną uwagę na te objaśnienia

więcej

13 sierpnia 2019

Projekt rządowej Strategii Cyberbezpieczeństwa na kolejnych pięć lat

Dnia 2 sierpnia 2019 r Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2024 Dokument ten stanowi kontynuację i poszerzenie działań podejmowanych przez administrację rządową w zakresie cyberbezpieczeństwa, których głównym celem jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w

więcej

12 czerwca 2019

Cybersecurity Act opublikowany

W dniu 7 czerwca 2019 r Komisja Europejska opublikowała akt o cyberbezpieczeństwie (ang Cybersecurity Act), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia

więcej

5 czerwca 2019

Krajobraz cyberbezpieczeństwa – raport CERT Polska

W dniu 27 maja 2019 roku ukazał się raport pt Krajobraz bezpieczeństwa polskiego internetu, przygotowany przez CERT Polska Publikacja ma charakter przekrojowego sprawozdania z działalności CERT Polska w roku 2018 – opisano w niej obsłużone incydenty, przedstawiając komentarz ekspercki

więcej

30 kwietnia 2019

Ministerstwo Cyfryzacji odpowiada na wątpliwości przedsiębiorców – spotkanie w sprawie cyberbezpieczeństwa

W piątek, 26 kwietnia 2019 r Ministerstwo Cyfryzacji gościło przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa na spotkaniu poświęconym zgłoszonym uwagom Dotyczyły one zarówno ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, jak i wydanego na jej podstawie rozporządzenia w sprawie warunków organizacyjnych

więcej

4 stycznia 2019

Szansa na usunięcie wątpliwości związanych z rozliczeniem 50% kosztów – projekt interpretacji ogólnej MF

3 stycznia 2018 r Minister Finansów na swojej stronie internetowej zawiadomił o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dot interpretacji ogólnej w zakresie możliwości zastosowania  50% kosztów uzyskania przychodów Opublikowany projekt ma szansę zakończyć trwający obecnie stan niepewności co do warunków rozliczenia

więcej

22 czerwca 2018

50% koszty – czy dla wszystkich pracowników IT? Rozumienie pojęcia działalność w zakresie programów komputerowych w praktyce organów skarbowych

Z dniem 1 stycznia 2018 r ograniczono możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów tylko do wybranych kategorii działalności twórczej, wskazanych w art 22 ust 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako „ustawa PIT”)[1] Jedną

więcej

7 maja 2018

Kolejne zmiany w zakresie rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów

W Sejmie obecnie procedowany jest rządowy projekt ustawy wprowadzającej zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych Zmiany te są istotne szczególnie z perspektywy twórców, którzy chcieliby rozliczać 50% koszty uzyskania przychodu Zgodnie bowiem z nowymi regulacjami 50%

więcej

27 listopada 2017

Zmiany w rozliczaniu 50% kosztów uzyskania przychodów

Duża nowelizacja przepisów podatkowych, w tym także ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, została podpisana przez prezydenta i opublikowana w dzienniku ustaw Od 1 stycznia 2018 r wejdą więc w życie ważne zmiany dotyczące min zasad

więcej

5 października 2017

Nowe wzorcowe klauzule Ministerstwa Cyfryzacji dla umów utrzymaniowych

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na stronach Ministerstwa Cyfryzacji ukazały się nowe wzorcowe klauzule – tym razem dotyczące umów utrzymaniowo-rozwojowych Jest to kolejny, po klauzulach dla umów wdrożeniowych, wzór umowy przeznaczony do stosowania przez podmioty publiczne Także i

więcej

31 sierpnia 2017

Czy Minister Sprawiedliwości wywłaszczy producentów oprogramowania?

Czy Minister Sprawiedliwości wywłaszczy producentów oprogramowania?

Kontrowersje związane z nowelizacją ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych[1] (dalej jako „pusp”) objęły także zmiany proponowane w art 175f i 175g Przepisy te umożliwiają Ministrowi Sprawiedliwości (dalej

więcej

28 czerwca 2017

Body leasing – outsourcer nie odpowiada za rezultaty prac udostępnianych pracowników

Umowa outsourcingowa, której przedmiotem jest udostępnienie pracowników (body leasing), ma charakter umowy o świadczenie usług, a nie umowy o dzieło Tym samym usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności, w przypadku kiedy jego pracownicy nie wykonają należycie zadań wyznaczonych

więcej

29 maja 2017

Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa RP przyjęte przez rząd

W dniu 9 maja 2017 r rząd przyjął Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako „Krajowe Ramy”)[1], prezentujące główne cele strategii RP w zakresie cyberbezpieczeństwa na lata 2017–2022 Dokument ten określa ramowe działania, które

więcej

21 marca 2017

Body leasing IT dla podmiotów publicznych

Po latach bardziej lub mniej udanych wdrożeń systemów IT przez podmioty publiczne, zapowiadane są zmiany Zamiast gigantycznych kontraktów wartych miliony lub dziesiątki milionów złotych, obejmujących opracowanie i dostarczenie oprogramowania, administracja publiczna zapowiada kontrakty na wynajem specjalistów IT,

więcej

16 lutego 2017

Masowe przechowywanie danych przez operatorów niezgodne z prawem UE

TSUE w wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r przesądził, że nałożenie na operatorów telekomunikacyjnych obowiązku masowej i niekontrolowanej retencji danych przez państwa członkowskie jest niezgodne z prawem UE Jednocześnie w wyroku Trybunał wyznaczył kryteria, zgodnie

więcej

20 grudnia 2016

Zakaz nieuzasadnionych geoblokad – projekt rozporządzenia Rady

Ograniczenie dyskryminujących praktyk w e-handlu coraz bliżej – na posiedzeniu Rady UE ds Konkurencyjności w dniu 28 listopada 2016 r przyjęto podejście ogólne kompromisowej propozycji Rady w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego zwalczania  nieuzasadnionego

więcej

14 grudnia 2016

50% koszty uzyskania przychodów bez ewidencji czasu pracy pracowników

Pogląd organów skarbowych, zgodnie z którym zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów uzależnione jest od odzwierciedlenia w stosownej ewidencji czasu prac o charakterze twórczym, nie znajduje oparcia w przepisach prawa podatkowego” – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

więcej

22 listopada 2016

Drugi konkurs I osi POPC – nabór wniosków został otwarty

W dniu 31 października 2016 r ruszył nabór wniosków w drugim konkursie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Działania 11 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Konkurs

więcej

17 października 2016

Odsprzedaż oprogramowania tylko na oryginalnym nośniku – wyrok TSUE w sprawie wyczerpania prawa (C-166/15)

Legalna odsprzedaż „używanego” programu komputerowego, który został zakupiony na nośniku materialnym, np płycie CD może nastąpić wyłącznie z tym oryginalnym nośnikiem Jeśli natomiast oryginalny nośnik został zniszczony lub zagubiony, a uprawniony do korzystania dysponuje jedynie legalnie wykonaną

więcej

16 października 2016

Wzorcowe klauzule w umowach IT opublikowane przez MC

Analiza sporów na rynku IT pokazuje, że dobrze skonstruowana umowa stanowi podstawę sukcesu projektu i pozwala uniknąć wielu konfliktów podczas jego realizacji Przygotowanie takiej umowy przez podmioty z sektora publicznego staje się obecnie łatwiejsze – a to

więcej

30 września 2016

Dopuszczalność obowiązku retencji danych telekomunikacyjnych – opinia Rzecznika Generalnego TS UE w przedmiocie retencji danych telekomunikacyjnych (sygn. C-203/15 oraz C-698/15)

Uznanie dyrektywy retencyjnej za nieważną przez TSUE w kwietniu 2014 r spowodowało powstanie wątpliwości dot ustaw, które implementowały ją do porządków prawnych państw członkowskich Nieważność dyrektywy nie oznacza bowiem automatycznie utraty mocy obowiązującej tych aktów prawnych Nie

więcej

kategorie

Autorzy

Tagi